டயமண்ட் டிபிஆர் -32 எச்.டி (ஜப்பானில் தயாரிக்கப்பட்டது)

இரட்டை நோக்க கருவி, சுத்தமாகவும் நேராகவும் வளைக்கவும், வளைவுகளையும் செயல்பாடுகளையும் வளைக்கும். இது 32 மிமீ வரை 620N / m2 இழுவிசை வலிமை மறுபயன்பாட்டை எடுக்கலாம்.

 

தொழில்நுட்ப குறிப்புகள்

 

போர்ட்டபிள் ரீபார் பெண்டர் என்றால் என்ன?

ஒரு சிறிய மறுபிரதி பெண்டர் முக்கியமாக வேலைவாய்ப்பு இடத்தில் கார்பன் எஃகு சுற்று எஃகு வளைக்கும் அல்லது நேராக்க ஒரு சிறிய வேலைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மறுபிரதி பெண்டர்-டயமண்ட்

In God We Trust.
In Lord's Grace, We Rest.