சிமார் தொழில்துறை வெற்றிடம் (சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது)

ஈரமான வெற்றிடம் என்றால் என்ன?

ஈரமான வெற்றிடம் சக்திவாய்ந்த உறிஞ்சலை வழங்குகிறது, இது நகங்கள், திருகுகள் மற்றும் பிற குப்பைகளை எடுக்கும், இது மற்ற வெற்றிடங்களை அழிக்கும். இது ஈரமான சூழலில் வெற்றிடத்தையும் அதே போல் வறண்டதாகவும் இருக்கும். வெற்றிடத்தை ஒரு சிறந்த அடுக்கு தூசி அகற்ற பயன்படுத்தலாம், அல்லது ஒரு பேசின் தண்ணீரை காலி செய்யலாம்.

 

தொழில்நுட்ப குறிப்புகள்

தொழில்துறை ஈரமான வெற்றிடம்-சிமார்

In God We Trust.
In Lord's Grace, We Rest.