பள்ளங்கள் கட்டர்-சிமார்-போபு

In God We Trust.
In Lord's Grace, We Rest.