காலருக்கு கீழே 7/8 "x 3 3/4" (22 x 82 மிமீ) குறுகிய உளி 15 "(380 மிமீ)

இடிப்பு உளி

In God We Trust.
In Lord's Grace, We Rest.