காலருக்கு கீழே 1 1/4 "(32 மிமீ) நிலக்கீல் கட்டர் (125 x 50 மிமீ), 15" (380 மிமீ)

காலருக்கு கீழே 7/8 "x 3 3/4" (22 x 82 மிமீ) களிமண் ஸ்பேட் 15 "(380 மிமீ)

இடிப்பு மண்வெட்டி

In God We Trust.
In Lord's Grace, We Rest.